Takashimaya Yokohama


6-31, Minamisaiwai 1-chome, Nishi-ku, Yokohama, 220-8601
+81 45 311 5111

Travel Pack