Takashimaya Konandai


3-1-3, Konandai, Konan-ku, Yokohama, 234-8501
+81 43 833 2211

Travel Pack