Shimonoseki Daimaru


4-4-10, Takesaki-cho, Shimonoseki, 750-8503
+81 83 232 1111

Travel Pack